4.07.2011

Cái Hộc Bàn (Yến Ngọc)

        
   Coù leõ khi noùi veà tuoåi hoïc troø thì ai ai cuõng nghó ñeán nhöõng thöù chaúng haïn nhö aùo daøi, saùch vôû, xe ñaïp, …. Nhöng rieâng toâi thì hình aûnh ñoïng maõi trong kí öùc cuûa toâi laø hình aûnh ……Caùi Hoïc Baøn!!!!!Caùi hoïc baøn coù leõ ñoái vôùi moät ai ñoù laø xa laï nhöng ñoái vôùi toâi ñoù laø moät nôi chaát chöùa bieát bao kæ nieäm cuûa tuoåi hoïc troø chuùng toâi: Caùi hoïc baøn cuûa moät thôøi aùo traéng.

Caùi hoïc baøn laø nôi maø tuïi hoïc troø mình ngaøy naøo vaãn hay thoø tay vaøo caùi nôi maø coù theå goïi noù laø “ choã bí maät” ñeå thi nhau loâi nhau bao nhieâu laø baùnh traùng, xoaøi muoái,…..OÂi ñoù laø nhöõng moùn ruoät cuûa boïn hoïc troø tuïi mình vaø caû nhöõng boïn con trai trong caùi lôùp mang teân 12A1, loâi chuùng ra chæ vì moät muïc ñích…..” aên vuïng”(HiHiHi).

          Vaø roài nhöõng göông maët sôï seät, hoát hoaûng cuûa nhöõng luõ baïn aên vuïng bò baét quaû tang thaät thaûm haïi baét ñaàu xuaát hieän khi bò thaày coâ baét gaëp vaø theá laø nhöõng thuû phaïm vöøa gaây aùn xong lieàn nuoát ngay mieáng xoaøi hay mieáng baùnh traùng ñang aên dôû dang vaøo mieäng ngay laäp töùc . Maø laï thaät, aên nhö vaäy môùi thaáy heát giaù trò cuûa nhöõng thöù  baùnh keïo reû tieàn aáy. Khoâng hieåu sao xuoáng caên tin aên thì khoâng ñöùa naøo trong boïn toâi chòu ñi maø cöù phaûi aên vuïng môùi chòu. Aên vuïng theá laïi maø ngon laï. Baây giôø thì  chuùng toâi coù theå mua maáy kyù xoaøi veà nhaø aên maø sao vaãn khoâng thaáy ngon vaø mieäng luùc naøo cuõng noùi “ xoaøi naøy khoâng ngon baèng xoaøi ngaøy xöa tao laøm”. Coù leõ xoaøi ngaøy aáy ñöôïc neâm neám theâm moät gia vò maø baây giôø coù leõ toâi vaãn khoâng bao giôø queân : gia vò cuûa tình baïn .  Caùi hoïc baøn aáp uû bieát bao nhieâu kæ nieäm veà caùi thôøi aùo traéng tinh khoâi maø  ñoái vôùi toâi döøng nhö ñaõ ñi vaøo dó vaõng.

            Nhö moät thöôùc phim quay chaäm, maø ñuùng laø moät phim taøi lieäu veà caùi hoïc baøn, giôø ñaây hình aûnh caùi hoïc baøn hieän leân trong ñaàu toâi laø hình aûnh caùi hoïc baøn naêm cuoái caáp. Caùi hoïc baøn naêm cuoái caáp aáy ñaày saùch vôû vaø caû nhöõng ly caø pheâ maø chuùng toâi uoáng luùc buoàn nguû . Caùi hoïc baøn cuûa söï noå löïc vaø öôùc mô cuûa töông lai. Caùi hoïc baøn naêm cuoái caáp aáy duø ñaáy aáp saùch vôû nhöng vaãn coù 1 choã troáng vöøa ñuû ñeå 1 cuoán löu buùt ngaøy xanh trao tay nhau ghi nhöõng suy nghó cuûa mình tröôùc khi rôøi xa gheá nhaø tröôøng. Bieát bao nhieâu laø chuyeän vui buoàn cuûa suoát 3 naêm hoïc chung vôùi nhau vaø chaéc chaén laø cuõng coù nhöõng gioït nöôùc maét thaám öôùt trang löu buùt aáy, cuoán löu buùt ghi nhöõng ñieàu chöa ai noùi vaø keå caû nhöõng ñieàu…..vu vô. Ñieàu vu vô aáy ñuùng choác ngay mình, ñieàu vu vô …….naêm cuoái caáp.

            Boä phim taøi lieäu veà caùi hoïc baøn döøng laïi ôû caùi hoïc baøn sinh vieân. Caùi hoïc baøn Sinh vieân aáy khoâng ôû yeân moät choã maø di chuyeån töø caùi hoïc baøn naøy sang hoïc baøn khaùc. Caùi hoïc baøn ñaâu chæ laø nôi chaát chöùa nhöõng kæ nieäm ngoït ngaøo , hoïc baøn coøn laø nôi chaát chöùa nhöõng noãi caâm phaãm, nghi ngôø laãn nhau. Caâu chuyeän maø toâi muoán keå cho moïi ngöôøi nghe sau ñaây lieân quan ñeán caùi hoïc baøn nghi ngôø aáy. Chuyeän laø ngaøy aáy hoïc baøn cuûa toâi naèm ngay saùt vaùch hoïc baøn cuûa nhoû. Toâi sinh ra trong moät gia ñình khoâng khaù giaû cho laém maø nhaø nhoû thì laïi khaù giaøu coù vì theá maø haèng ngaøy nhoû luoân ñem nhöõng thöù troø chôi ñaét tieàn leân lôùp khoe vôùi chuùng toâi nhöõng thöù maø luùc aáy toâi khoâng bao giôø daùm mô öôùc tôùi. Hoâm noï, nhoû ñem leân moät caây buùt chì maø nhoû môùi mua, caây buùt chì troâng thaät ñeïp maét, treân ñaàu coù gaén moät con nai baèng goã. Toâi cuõng toû ra raát thích thuù, vaø theá laø caùi hoïc baøn laø nôi nhoû ñeå caây buùt chì ñeïp ñeõ kia vaøo vaø ra chôi. Ra chôi xong vaøo hoïc, nhoû lieàn ñi tìm caùi caây buùt chì môùi mua aáy vaø moät göông maët lo laéng cuûa nhoû xuaát hieän khi caây buùt chì nhoû yeâu quí aáy laïi……bieán maát. Nhoû nhìn toâi baèng moät aùnh maét ñaáy nghi ngôø vaø cho raèng toâi laø” thaèng aên caép”.Vaø boãng döng toâi trôû thaønh nghi phaïm ñaàu tieân trong vuï maát caép naøy. Toâi ñaõ thanh minh vaø nhoû cuõng boõ qua vaø cho raèng khoâng phaûi toâi maø laø moät ngöôøi khaùc ñaõ laáy maát. Ñeán baây giôø bao nhieâu laàn baét gaëp nhoû ngoaøi ñöôøng laø baáy nhieâu laàn loøng toâi laïi ñau nhoùi vaø ñaàu toâi luoân nghó veà caùi hoïc baøn ngaøy xöa.
            Moät khoaûng khoâng gian chöøng vaøi chuïc cm2 aáy laïi laø nôi chöùa ñöïng bieát bao nhieâu laø kæ nieäm vui buoàn , nhöõng caâu chuyeän moät ñôøi khoâng theå queân. Caùi hoïc baøn coøn laø caàu noái giöõa nhöõng ngöôøi xa laï. Hay noùi caùch khaùc laø sôïi daây voâ hình lieân keát nhöõng coâ caäu hoïc lôùp buoåi saùng vaø nhöõng coâ caäu hoïc lôùp buoåi chieàu : 12A1 vaø 11A1.
Ñaây laø caùi hoïc baøn ñaày kæ nieäm , caùi hoïc baøn tình yeâu tuoåi hoïc troø. Caùi hoïc baøn laø caây caàu ñeà toâi vaø nhoû quen bieát nhau. Toâi hoïc 12A1 buoåi saùng vaø nhoû hoïc 11A1 buoåi chieàu. Coù moät laàn toâi ñi hoïc sôùm vaø ngoài vaøo choã cuûa mình thì thaáy trong hoïc baøn coù moät maûnh giaáy nhoû vôùi doøng chöõ beân trong: “Mình ñeå queân caây vieát trong hoïc baøn, ai ngoài choã naøy neáu coù thaáy thì cho mình xin laïi. Caùm ôn “. Vaø toâi cuõng ghi laïi moät maûnh giaáy traû lôøi nhoû vaø ñeå trong hoïc baøn: “ Mình khoâng thaáy”. Qua ngaøy hoâm sau nhoû cuõng vieát ñaùp laïi baèng lôøi Caùm ôn. Cöù theá nhöõng ngaøy sau toâi ñeàu ñi hoïc sôùm . Ngaøy qua ngaøy , toâi vaø nhoû chia seõ cho nhau nhöõng caâu chuyeän vui buoàn vaø laø theá laø moät tình caûm môùi baét ñaàu naûy sinh trong caùi hoïc baøn. Moät ngaøy noï toâi lieàn ghi leân maët baøn moät caâu thô vui:

Baây giôø maän môùi hoûi ñaøo
Vöôøn hoàng nhieàu ngoû ai vaøo hay chöa?
Vaø taát nhieân nhoû cuõng ñaùp laïi baèng maáy caâu thô:
Gaëp nhau laøm chi ngöôøi ôi
Bieát coù duyeân gì hay khoâng?

Xui laøm sao toâi bò thaày giaùm hieäu baét gaëp trong luùc ñang traû lôøi nhoû vaø theá laø toâi bò thaày kieåm ñieåm tröôùc tröôøng. Tröa hoâm ñoù, toâi phaûi ôû tröôøng cong löng maø giaûi quyeát, thanh toaùn nhöõng haäu quaû mình gaây ra. Boãng moät coâ beù maëc aùo daøi xuaát hieän tröôùc  cöûa lôùp toâi. Ñoù laø….nhoû. Nhoû tieán laïi vaø giuùp toâi kì coï moùn nôï kia ñang cöùng ñaàu naèm ì ra treân maët baøn khoâng chòu bieán maát vì nhoû nghó cuõng coù moät phaàn loãi cuûa nhoû. Vaø baây giôø duø cho caùi thôøi aùo traéng aáy ñaõ ñi vaøo dó vaõng nhöng toâi cuõng seõ nhôù maõi caùi hoïc baøn aáy nhôø noù maø toâi tìm ñöôïc moät nöûa kia cuûa mình.
                        

                      Moãi hoïc baøn laø moät theá giôùi rieâng cuûa moãi coâ caäu hoïc sinh vaø neáu nhö  coù moät ai ñoù voâ hình nhaéc ñeán thì chaéc chaén hình aûnh caùi hoïc baøn rieâng tö cuûa moãi ngöôøi seõ hieän leân trong taâm trí cuûa chuùng ta. Ñoái vôùi toâi thì ñoù laø hình aûnh nhöõng caùi hoïc baøn ñaày baønh traùng , xoaøi vaø ñeâm ñeâm toâi vaãn hay mô veà nhöõng caùi hoïc baøn ñaày aáp hoa thôm vaø coû daïi. Toâi seõ goùi geùm thaät caån thaän nhöõng kí öùc veà caùi hoïc baøn cuûa rieâng mình vaø ñem caát thaät kó vaøo moät nôi naøo ñoù thaät saâu trong taâm hoàn ñeå moãi laàn nhôù laïi toâi vaãn caûm thaáy moät chuùt gì xao xuyeán vaø nhö ñang trôû laïi veà caùi ngaøy hay aên vuïng aáy.

Khi bất chợt nhận ra hè gần quá
Bạn có hay thảng thốt đến xao lòng
Tôi đứng nhìn vòm cây xanh những lá
Tự hỏi thời gian có ngừng không?

Mười hai năm đong đầy những nhớ mong
Chợt sững bước muốn quay nhìn lối cũ
Chợt thấy mình như người xa xứ
Mười hai năm chưa một bận quay về

Nẻo đường cũ xanh xao những tiếng ve
Tím bằng lăng, đỏ thắm màu phượng vĩ
Bạn có nhớ hay không là chỉ…
Thoảng một nụ cười để cho gió bay qua

Có một ngày khi biết phải đi xa
Tôi đã đứng lặng trên hàng sấu đá
Bỗng thấy yêu cả bốn mùa chi lạ
Khóc nồng nàn thương lắm hồn nhiên ơi!